.

Ikonostasis - oil - 1967

Previous - Image index - Next